Sunday, December 4, 2011

मिगॆले बप्पाले गिंतांचि सी.डी.

२०११ नवंबर मसांतुले ६ तारिखॆक, हांवय मिगॆले बप्पानय लागि बेसुन केल्लॆले, पुरवनग्रामाधीशु जावन आशिले वॆणूगॊपालदॆवालि १२ स्तुति-गीतांचि आडियो सी.डि., भक्त जनांगॆले मुक्कार प्रकाशन केल्लि. 


सी.डि. कोरूक पि.जि.कमथ फ़ौण्डॆषन मुक्कार आयलें.  पि.जि. कमथ मम्माक सान अस्तना थाकुन माका वळकि आसा.  बप्पालो शिष्यु, बप्पाक दिकूक घरकडे येतालो.  मिगॆले सनप्रायॆचे संगीत अध्यापक माका घरकडे यॆवन संगीत शिकयतालो. तॆ अध्यापकालागि, पि.जी कमथ मम्मूय शिकतालो म्हॊण तं मिगॆलो उडगासु.  पी.जी कमथ मम्माले गुरूले गिंतांचि सी.डि. शिष्यालो पूतु प्रकाशन कॊरूक मुक्कार आयलो. 

मिगॆले मन मिगॆले बाल्य कालाक गेल्लें.  माका तीनि वर्ष थाकून धा वर्ष परॆन तं विद्‍याभ्यास म्हेळ्ळा.  घरकडे अम्माक स्वल्प असुख आशिले खातिर, भवंडाक चोवंचाक जावन मिगॆलि शिकवण राबयलि.  मागिर बप्पान काम सॊण गावांत वचाक निश्‍चय केल्लो.  गावांत वोचून घर कॊरन राबिले उपरांते आमि सागटांय कॊरन परकाट देवळांत भजन बेसलिं.

भजन बेसप म्हळ्यार, नडो काण जल्यार नडो घाल भितॆर देवळांत जावंका.  एक अयदनांत वॊरोव हाणु देवळांतु दिल्यार मडकि निवॆद कॊरन दितनि.  तॆ मडकि घॆवन घरकडे वोचुन, इतॆंय रवंदय कॊरन जॆवप.  मागिर संजे नडो काडु भितॆर आशिले वॆळार, माकाय लागि उळदून बेसॊवन, माका कोळचे गिंतांचे ट्यूणारि, बप्पाले अंतरंगांत थाकुन आयलॆले गींतं तं, आतां रंगांतरंग म्हळ्ळॆले नावार, सी.डि. जावन भायर अयल्या.  बप्पान १३ गींत केल्लॆले आसाय. तंतूलो एक गींत प्रकाशन कॊरूक जलॆना.   

आशि एक सी.डि कॊरन चोवंचाक माका जावना म्हॊण तं हांव लेकिलें.  मिगॆलि नाति सुमा, १५ दिसांक बप्पाथंय राबुक यॆवंचानीक, हांवे तिका सांगुन दीवन म्हणयले.  तॆ बेगॆक आमि कूडींत एक्कडे जालिं.  गींत सांगुन दीवन मागीरचो गींत म्हॊण जालॊलॊय, हांव अबॊधावस्थॆर जालिं.  पुतान काण माका हॊस्पिटलांत वेल्लि.  १२ दीस थंगा पॊणु पोरतून घरकडे आयलॆले दुशॆरे दिसा, मिगॆले दोनीय धुवांनीय नाति सुमानय म्हॊणु स्टुडियॊंत वोचूनु सी.डी कळ्ळि. पुताक वोळकुच्चे तीन कलाकारानि पिरलूक, हार्मॊणियम आणि तबला वजीलें.  ती सी.डि. ताणे कोंकणि भस्सॆ बिगॆक भॊरनु काम कोरचे रमॆश पैक पेटॊवन दिल्लि.

सी.डींतूले गींत आयकून रमेश पैन, गींत उच्चारण शुद्धीरि ऎक लगॆन काडूक सांगले, आणि तॆ बिगॆक अंचिकमळ स्टुडियॊंत एदॆचि गींत दुशॆर रेकॊर्ड कॊरूक सहाय केलो.   एदॆ गींत चेन्नै अशीले मिगॆले भेयणीले धुवॆकरॆन, चेन्नै आशिले स्टुडियॊंत कळ्ळे.  तॆं सग ऎक कॊरनु प्रकाशन कॊरूक आशिलि सी.डी. पी जी कमथ फ़ौंडॆषनान तयार केल्लि.  ऎकु गींतु ’स्टार सिंगर’ अरुण नायकानय म्हळो.

सी.डी. प्रकाशनाचे दॊन दिवस फूडॆचि पूतु गावांत गेलो.  थांगा प्रकाशना वॆळार जलॆलें सांगूनु, वीडियो दिकूनु, सी.डी घालनु अयकूनु हांव तृप्त जालिं.  मनांतूलो एक आग्रह साध्य जालो.  सी.डी. आयकून हांव परणे सन प्रायॆरि पवलिं. 

सी.डि. चांग जालि.  माका एक अभिप्राय सांगूक आसा.  प्रथम क्रुष्णालि ’कॆशादिपाद वर्णन’ (कृष्णा तूं मुक्कार यॊ यॊ म्हळॊलो गींत) म्हॊणु, मगिरचे १० गींतय म्हॊणु जतरि मंगळं (दॆवकीसुता म्हळॊलो गींत) म्हळॆलें जल्यार ऎक लागॆन मधुर असतलें आशिलें म्हॊण माका दिसलें.  सग तॆ कृष्णाले लीलाविलास जावयात.

प्रकाशनाचें वीडियो पुतान काणु हळ्ळॆं दिकून थंगा जलॆलें कार्यक्रम सग दिकूकय आणि अयकूकय साध्य जालें.  सुमान म्हळॆलि प्रार्थना, वसुन्धरान बप्पा पासून सांगिल्लें, बप्पाले छायाचित्र दवॊरनु भवंडानि दिवलि लावनु पुष्पार्चना केलॆलि सग दिकीलिं. मागीर चवंकिलॆं भाषणय सग अयकुचानीक मिगॆले दॊळे भरले.

मगिर सी.डी. आयकून लगॆन जवंचानीक मनांत तृप्ति जालि.  मिगॆले भयणीलि धूव ज्यॊतीनय, नाति सुमानय, मिगॆले व्होळ्ळे भावालि नाति सरितानय, आणि अरुण नयकानय म्हळ्ळॆले गींत आतायं कन्‍नांत गुंजताय.

यॆ बिगॆक मुक्कार सरलॆले रमेश पै, आनन्द कामथ आणि थंग एक्कडे जालॆले समाज बांधवांक सगटांकय मनांत थाकून आशिलो धन्यवाद.  तंतूलो एक गींत मधुर शब्दान म्हॊण, सी.डी. चांग कॊरूक मुक्कार आयलॆले अरुण नायकाकय, एक अम्मुम्माले मोगानचि हांव धन्यवाद सांगता.

4 comments:

Suma Rajesh said...

well written ammumma...how can i forgot those days?...still fresh in my memeories ...feeling so happy to c ur dream has come true...

Nanditha Prabhu said...

Great to read the post ammumma! Really happy to see ur dream come true...:)

konkanimam said...

we cont make history. we will become history. but only some are getting the chance to recreate history.you are blessed to do it. kept alive the tradition of talant. light to light to light, or a using spade with replacement of new. Devu kripen assa. Devu mogan assa.

AnandiMumbai said...

Dhanyavad konkanimam. Trying to practice the value system and traditions of our elders.

Dear suma and nandu. It was a dream come true, after many years of trying.