Monday, June 25, 2012

अम्मालि प्रार्थना


गेले शुक्रवारा वरं जालिं.  फोण वाजता.  व्होळ्ळि धूव तं.  "आम्मा, सूर्या कृष्णमूर्थि सारॆलें फॊण आशिल्लें.  कॆरळा संगीत नाटक अकाडमींतु थाकून माका कलारत्ना म्हळ्ळॆले नावारिफेलॊषिपदिवंचाक वताय खंय.  एक घंटे भितीर चानलांतु उळादूनु सांगतनि. वरारि  टि.वी. चोयाय.  प्रथम अम्मालॆय, बप्पालॆय लागि सांगता म्हॊणु तं".  आमीयि टी.वी. दवरलि. चॊवनूचि बेसलिं

मिगॆले धुवॆक अवार्ड मस्त म्हेळ्ळॆलिं आसाय.  जल्यारीय, एक वर्ष जावनु तीणे कडचे कष्टांक अंगीकार जावयात य्हॆं अवार्ड म्हॊणु माका दिसलें.  नायरि देवळांत वाजुचे सॊपान संगीताक ऒवसूनु, मलयाळांतूले प्रमुख कवि श्री कावालम नारायण पणिक्करान गींत बरयलेल्याक मॊहिनियाट्टमकंपॊसकरनु, शिकॊवनु, खॆळॊवनु दाकवंका. गणपतीलि काणीयो तं ताणे काव्य रूपान बरयलॆलिं.  भाव, राग, ताळ, सग ओवसवनुडान्स’ ’कंपॊसकरका.  तॆं तीणे चांग प्रकारिं करनु तिगॆले धुवॆक शिकवनु खॆळयलें.  निषपक्ष जावनु चोयलॆल्यांक कॊणाकय चांग म्हॊणु नंतन सांगूक जायना.  

युवजनॊत्सवथाकून आरांभिल्लें तं धुवॆक अंगीकार मॆळूक.  मागीरि अवार्ड मस्त म्हेळ्ळिं.  फूडॆचो प्रसिडॆन्ट Dr.  अबदुळ कलामाले हतांतु थाकून परॆन तिका पुरस्कार म्हेळ्ळॆलें आसा.  डान्सांतूलें तिगॆलें वड्डप मिगॆले मनांतु अयलें.  मिगॆळो मांवु अनीक मायिं करनु तं तिका नृत्य शिकोवंचाक मुखार सरळॆलिं.  मागीरि तिगॆलो बप्पा मुखार सरळो.  तिका डान्सांतु मुखार हाडूक भारि प्रयत् केल्लॆलें तिगॆले बप्पान तं. प्रथम तुरवूर गावांतूचि शिकूनु, मागीरिकॆरळ कलामंडलांतुचार वर्ष शिक्कीलि.  तॆं जवंचानिक ती FACT Fine Arts Wing ’स्कूळांतुअध्यापिका जावनु कामारि चळ्ळि.  ’कुचिपुडिनृत्य शिकूक तीका स्कोळरषिप म्हेळ्ळें.  आन्ध्रा प्रदॆशांतूलेकुचिपुडिगावांतूचि वचूनु तॆं शिकूक तिका भाग्य म्हेळ्ळें.  

मस्त शिष्यगण तिका आसाय.  तांगॆलि आराधनाय स्नॆहूय तिका भारि म्हेळता.  अम्मा-बप्पालो, भवंडालो, बमुणालो, बमुणाले घरकडच्यांलो, तिगॆले चेरडुवांलो सगसपॊरटतिका भारि म्हेळता.  कुटुंब जीविता भरशि कलादॆवि जावनु आशिल्ले सरस्वती सॆव करूक अम्मा-बप्पाले मनांतु थाकून आशिल्लि प्रार्थना तिका मुखारीयि बळ दीवो.