Saturday, February 18, 2012

मन भरलॆले एदींचि निमिष

All India Konkani Parishad  तीन दिसांक मुंबै चोवंकूक वत्ता म्हॊण आयकता थाकून, माका एक वोचुका, दॊन घंटे थंगा बेसुका, एदॆचि बरपेल्यांक मॆळका अणि तंचे लागि उलॊवंका सग म्हळॆलि आशा मनांत वड्डलिं.  वर्षं जल्याले खातीर दॆहाचि अवस्था चांगि न्हय.

मस्त कोंकणि आशिलिं थंगा.  गॊंय, कॆरळ, कर्णाटक अणि महाराष्ट्र सग थाकून आयलॆलिं. अम्मीय तंतु एकडे जालिं.  अमगॆलिं कोंकणि भवंड उतुलूंचि एकडे जालिं म्हॊण दिकून मनांत भॊरनु खुशि जालिं.  कविता बरवंचि, काणि बरवंचि, साहित्य अकाडमींतूलिं अणि कोंकणि भसॆ बेगॆक काम कोरचिं सग.

तंतु एदॆचि जाणालागि वळख काडूक जालि.  अमगॆले कॆरळांतु थाकून अयलॆलिं कोंकणि भवंड, फिलोमिना म्हळॆलि एक कवयित्रि, बांगळूरचि एक कवयित्रि मायं, मुंबैचि दॊन-तीन मंयो सग.  हांव बरयलॆलें ’अयॊध्या’ म्हळॆंले ’नॊवल’ गॊयॆंतूले कोंकणि अकाडमींतूले जयंति नायकाक दिवंचाक जलॆंल्यांत माका व्हॊड संतॊश जालो. कोंकणि साहित्य अकाडमि प्रसिडंट श्री दिलीप बॊर्कर माम जावनु उलॊवंचाक जालॆल्यांतूय व्हॊड संतॊष जालो.  मागीरीय मस्त जाण जावनु मॆळूक आमका सहाय केलॆले तं कॆरळांत थाकून आयलॆले रमॆष पै अणी सिवानंद शॆणै.  तांका मिगॆलो धन्यवाद. 


मनांत भॊरन तृप्तीर पोरतून आयलिं.  मनांत दवरूक एदॆच चांग अणभव म्हेळे.